pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja družbe MCA PRO d.o.o.

1. Uvodna določila

1.1. Navedeni in s strani družbe MCA PRO d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor (v nadaljevanju družba) sprejeti Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vseh pogodb sklenjenih med pogodbenima strankama, to je med družbo MCA PRO d.o.o. (v nadaljevanju družba) in nasprotno pogodbeno stranko (v nadaljevanju stranka). Določila splošnih pogojev poslovanja se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, pravno poslovne izjave, pravne nasvete in druge pogodbene storitve iz katerih izhajajo kakšne pravice in obveznosti družbe.

1.2. Določila splošnih pogojev poslovanja se izključno uporabljajo za vsa pravna razmerja navedena v tč. 1.1. tega odstavka. S podpisom pogodbe se stranka strinja in soglaša s tem, da se za pravna razmerja uporabljajo izključno navedeni pogoji. Po drugi strani se z njimi izrecno oporeka morebitnim nasprotujočim ali odstopajočim pogojem, ki bi jih morebiti sprejela stranka sama v okviru lastnega poslovanja.

1.3. Splošni pogoji poslovanja družbe veljajo izključno tudi takrat, če so družbi znani pogoji poslovanja stranke, ki odstopajo ali so v nasprotju s sprejetimi splošnimi pogoji poslovanja družbe.

1.4. V primeru tekočih pravnih poslov se določila sprejetih splošnih pogojev poslovanja uporabljajo za tiste pravice in obveznosti, ki so nastale po sprejetju teh splošnih pogojev poslovanja.

1.5. Stranka je lahko vsaka pravna ali fizična oseba za katero družba na primeren način oceni, da bo lahko izpolnjevala obveznosti iz pogodbe.

1.6. Stranka je dolžna na zahtevo družbe predložiti dokazila o svojem premoženjskem stanju. Stranka se izrecno obvezuje in soglaša, da bo na zahtevo družbe brez odlašanja predložila podatke o svojem pravno organizacijskem statusu, premoženjskem in lastniškem stanju, jamstvenih razmerjih, sedežu ter spremembah teh podatkov. Če tega ne stori, izrecno dovoljuje, da družba pridobi te podatke pri osebah, ki s temi podatki razpolagajo, prav tako izrecno pooblašča osebe, pri katerih so ti podatki, da omogočijo družbi na njeno zahtevo dostop in vpogled v te podatke ter se zato izrecno odpoveduje tajnosti in varovanju teh podatkov proti družbi ter od nje pooblaščenim osebam. Stranka izrecno soglaša s tem, da družba te podatke posreduje, spreminja, briše in uporablja v marketinške namene ter računalniško shranjuje v svojih podatkovnih bazah izključno za svoje potrebe. V kolikor realizacija pogodbe zadeva podatke tretje osebe, mora družba pridobiti njeno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

1.7. Stranka je dolžna družbo takoj obvesti o spremembi svojega bivališča ali sedeža stranke, o spremembah glede pravno-organizacijske oblike stranke in morebitni prezadolženosti ali plačilni nesposobnosti stranke. 

2. Splošni pogoji poslovanja

2.1 Splošne pogoje, kakor njihove kasnejše spremembe in dopolnitve, sprejme družba ter jih objavi v svojih poslovnih prostorih.

2.2. Če družba po sklenitvi pogodbe spremeni splošne pogoje, se spremenjena določila splošnih pogojev uporabljajo za že sklenjene pogodbe le v primeru, če stranki skleneta ustrezni pismeni dodatek k pogodbi.

2.3. Pogodbeni stranki lahko s pogodbo izključita posamezna določila teh splošnih pogojev. Če je posamezno vprašanje s pogodbo drugače urejeno kot s temi splošnimi pogoji, veljajo pogodbena določila.

2.4. Pogodba je sklenjena pod pogojem, da družba v roku dveh tednov od zaključnega naročila stranke le-tega pisno sprejme in ko oceni, da je na podlagi zahtevanih dokazil o boniteti, ki jih predloži stranka ob podpisu pogodbe ter dovoljenih poizvedb, po oceni družbe boniteta stranke ustrezna oziroma taka, da bo lahko izpolnjevala obveznosti. O vsem tem družba pisno obvesti stranko.

2.5. Pogodba, morebitni dodatki k pogodbi ter morebitne kasnejše spremembe so veljavne le, v kolikor so sklenjene v pisni obliki.

2.6. Če bi bila ali postala katera od določb te pogodbe v celoti ali deloma neveljavna ali neizvedljiva ali če bi bila v pogodbi pravna praznina, to ne vpliva na ostala pogodbena določila. Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, uporablja določba, ki je najbližje namenu ali cilju pogodbe in pogodbenih strank.

 

3. Področje uporabe

3.1. Obseg sodelovanja med pogodbenima strankama je razviden iz pogodbe, ponudb, predračuna ali drugih sprejetih pogojev poslovanja družbe ter morebitnih poznejših dodatnih sprememb in dopolnitev.

3.2. Opis vrste in obsega dobavljenega materiala v naročilu družbo zavezuje le v primeru, da družba izrecno pisno odobri naročilo.

3.3. Družba predmet pogodbe dobavi v brezhibnem stanju v skladu z načelom ”franko kupec”, kar pomeni da se predmet pogodbe dobavi v kraju v katerem je imela stranka sedež ob sklenitvi pogodbe, če s pogodbo ni dogovorjeno kaj drugega.

3.4. Vsi podatki glede pridobivanja predmeta pogodbe v prospektih, katalogih, reklamah ali v korespondenci družbe, ki se je opravljala preden je družba podala ponudbo, kakor tudi na tipskih listih družbe veljajo le informativno. To velja tudi za fotografije, risbe in druge slike. Družba na teh podlagah ne prevzema nobenih obveznosti.

3.5. Podatki o zmogljivosti se nanašajo na obratovanje pri temperaturi zraka med +18 do +25°C, ravnih tleh in suhih pogojih uporabe

3.6. Na vseh pravicah, ki izvirajo iz stroškovnih predračunov, skic in podobnih dokumentov (v nadaljevanju: dokumenti) ima družba lastninsko in avtorsko pravico. Dostop do dokumentov, tudi deloma, se sme tretjim osebam omogočiti le s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe. V primeru, da družba s stranko ne sklene pogodbe, je potrebno družbi te dokumente nemudoma in brez poziva v celoti vrniti.

 

4. Dobavni rok, dobavni čas, delne dobave

4.1 Rok za dobavo predmeta dobave začne teči z dnem, ko družba prejme vse dokumente, potrdila in dovoljenja, ki jih mora družbi priskrbeti stranka, ter z prejemom dogovorjenega predplačila. Dobavni rok ne prične teči tudi dokler pogodbeni stranki v pisni obliki ne dosežeta soglasja o vseh pomembnih tehničnih vprašanjih, povezanih z naročilom.

4.2. Če ima stranka po tem, ko družba odda potrdilo o sprejemu naročila, dodatne zahteve ali izrazi željo po spremembah glede dobavnega predmeta, je za to potrebno pridobiti pisno soglasje družbe o ustrezni spremembi pogodbe (dobavni predmet, dobavna cena, dobavni čas itd.).

4.3. Dobavni rok se ustrezno podaljša v primeru stavke delavcev in zapor cest, ter v primeru višje sile, državnih ukazov, kakor tudi v drugih primerih, če družba ni mogla pravočasno dobaviti predmeta pogodbe zaradi okoliščin, ki se jim ni mogla izogniti. Če je dobava predmeta pogodbe zaradi nepričakovanih okoliščin nemogoča ali je mogoča le ob občutnih dodatnih gospodarskih stroških, ima družba poleg zakonskih pravic tudi pravico da odstopi od pogodbe.

4.4 Družba lahko dobavi tudi del predmeta pogodbe. Vsaka delna dobava velja kot samostojni posel in jo lahko družba ločeno obračuna.

 

5. Zamude pri dobavi blaga in preložitev dobavnega termina

5.1. Če družba pri zagotavljanju predmeta pogodbe iz opravičljivih razlogov zamuja z njegovo izročitvijo, potem je stranka upravičena, da za nastalo škodo zaradi zamude za vsak zaključen teden zamude zahteva pavšalno odškodnino v višini 0,5% vrednosti tistega dela predmeta pogodbe, ki ga zaradi zamude ali v skladu s pogodbo ni mogla pravočasno koristiti, toda največ 3% neto zneska naročila. Stranka ni upravičena do nobene odškodnine v primeru, da družba ni mogla izpolniti pogodbenih obveznosti zaradi okoliščin nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih ni mogla preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti.

5.2. V primeru, da družba zamuja z izročitvijo predmeta pogodbe, mora stranka družbi s pisno izjavo dati primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Od pogodbe lahko stranka odstopi šele po poteku dodatnega primernega roka, pod pogojem, da je stranka družbo o tem izrecno obvestila s pisnim obvestilom, s katerim je bil podaljšan rok in pod pogojem, da družba iz opravičljivih razlogov ni mogla izpolniti obveznosti.

5.3. V primeru, da si stranka pridrži pravico do odstopa od pogodbe in po preteku roka pod pogoji tč. 5.2. odstopi od pogodbe, ne more stranka do družbe uveljavljati nobenih nadaljnjih pravic iz naslova zamude, razen pravico do odškodnine, če družbapogodbenih obveznosti ni mogla izpolniti zaradi okoliščin, ki jih družba ni mogla preprečiti.

5.4. Če se dobavni rok določen s pogodbo podaljša na željo stranke, mora biti takšna izjava stranke dana v pisni obliki. S podaljšanjem dobavnega roka se mora s pisno izjavo strinjati družba. V tem primeru se predmet dobave v času trajanja podaljšanja dobavnega roka, skladišči v prostorih družbe, stranki pa se obračunajo stroški skladiščenja, v višini 0,5% neto zneska vrednosti naročila za vsak mesec skladiščenja. Če stranka predmeta pogodbe ne prevzame v primernem dodatnem roku, ki je bil določen s strani družbe, stranka izrecno soglaša, da lahko družba prosto razpolaga s predmetom pogodbe.

 

6. Prevzem dobave, zamujanje pri prevzemu, razveljavitev pogodbe

6.1. Predmet pogodbe je potrebno izpolniti v kraju, ki je bil dogovorjen ob sklenitvi pogodbe. Če s pogodbo ali predračunom ni bil določen kraj izpolnitve pogodbe, se šteje da je bilo dogovorjeno, da se predmet pogodbe izpolni v kraju in na lokaciji, kjer je imel kupec ob sklenitvi pogodbe svoj sedež (v nadaljevanju franko kupec).

6.2. Stranka je dolžna predmet pogodbe prevzeti najkasneje v roku 5 dni po prejemu pisnega obvestila družbe.

6.3. Če je dogovorjeno, da bo predmet pogodbe izročen stranki v določenem času, ni pa določeno, katera stranka bo imela pravico določiti v mejah tega časa dan izročitve, ima to pravico družba. Če dan izročitve s pogodbo ni določen, mora družba izročiti predmet pogodbe v primernem roku po sklenitvi pogodbe, glede na naravo stvari in druge okoliščine konkretnega primera.

6.4. Če stranka ne prevzame predmeta pogodbe v kraju in v času, ki je bil določen s pogodbo oz. s splošnimi pogoji družbe, stranka nosi vse nastale dodatne stroške (npr. stroške skladiščenja in ohranjanja).

6.5. Če stranka predmeta dobave ne prevzame niti po preteku dodatnega roka, ki ga je določila družba, lahko družba odstopi od pogodbe. Družba lahko odstopi od pogodbe, ne da bi stranki pustila dodatni rok za izpolnitev, če iz ravnanja stranke izhaja, da predmeta pogodbe nima namena prevzeti niti v dodatnem roku.

6.6. V primeru odstopa od pogodbe ima družba pravico, da s tem, ko stranka prejme obvestilo o odstopu, prosto razpolaga s predmetom pogodbe in uveljavlja odškodnino po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

6.7. Stranka izrecno soglaša s tem, da lahko družba s pisnim obvestilom brez odpovednega roka in brez plačila odškodnine odstopi od že sklenjene pogodbe v primeru, da je stranka plačilno nesposobna ali prezadolžena.

6.8. Nevarnost naključnega uničenja ali naključnega poškodovanja predmeta pogodbe preide na stranko z izročitvijo predmeta pogodbe oz. najkasneje s potekom dobavnega roka, ki je bil določen s pogodbo, če je stranka s svojim ravnanjem prišla v zamudo s potekom roka.

6.9 Pogoj za uveljavljanje kakršnihkoli pravic iz naslova garancije za dobavljen predmet pogodbe je, da stranka v času trajanja garancijskega roka, opravlja servisne storitve pri pooblaščenem servisu družbe. Po preteku garancijskega roka, družba z namenom, da se doseže normalna uporaba predmeta pogodbe, priporoča, da se servisne storitve prav tako opravljajo pri pooblaščenem servisu družbe.

 

7. Cene in plačilni pogoji, davek na dodano vrednost

7.1. Pogodbena cena je dogovorjena v skladu z načelom ”franko kupec”. K ceni je potrebno prišteti davek na dodano vrednost. Pogodbeno ceno je potrebno plačati najkasneje v 8 dneh po podpisu pogodbe, če s pogodbo ni dogovorjeno kaj drugega.

7.2. Če se po potrditvi naročila s strani družbe cena predmeta pogodbe spremeni, velja dobavna cena, veljavna na dan dobave.

7.3. Vse dodatne stroške, kot npr. zavarovanje transporta, zavarovanje raztovarjanja, stroške pretovarjanja in prevoza, stroške carine in podobno, prevzame stranka, če ni s pogodbo dogovorjeno kaj drugače.

7.4. Če stranka zamudi s plačilom s pogodbo dogovorjenega zneska, je stranka poleg glavnice dolžna plačati še zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti do plačila. Družba je upravičena do zamudnih obresti ne glede na to, ali ji je zaradi zamude nastala kakšna škoda. V primeru, da ji je zaradi zamude stranke nastala škoda, večja od zneska, ki bi ga družba dobila iz naslova zamudnih obresti, ima družba pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

7.5. Stranka je dolžna s pogodbo, predračunom dogovorjen znesek plačati v denarju na račun družbe.

7.6. Stranka se izrecno odpoveduje, da bi nasproti družbi uveljavljala pobotanje ali pridržno pravico v zvezi s pravicami in obveznostmi iz naslova sklenjene pogodbe.

 

8. Pridržek lastninske pravice

8.1. Družba si pridržuje lastninsko pravico na predmetu pogodbe tudi po tem, ko je bil predmet pogodbe izročen stranki, do popolnega plačila vseh terjatev, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, opravljenih storitev in iz poslovanja družbe s stranko (pridržek lastninske pravice).

8.2. Dokler traja pridržek lastninske pravice, veljajo naslednja določila:

8.2.1. Stranka predmeta pogodbe ali predračuna ne sme prodati, zastaviti, podariti, dati v najem, posojati ali ga izročiti kot zavarovanje ali ga uporabljati v

nasprotju s pogodbo ter je zavezana preprečiti takšna dejanja tudi tretjim osebam, če le to ni s pogodbo dloločeno drugače. Drugačna uporaba od navedenega je možna le po predhodnem pisnem soglasju družbe. Vsako ravnanje, ki bi bilo v nasprotju s tem, nima nobenih pravnih učinkov.

8.2.2. Stranka lahko uporablja predmet pogodbe ali predračuna na področju Republike Slovenije. Uporaba v drugih državah je možna le s pisnim soglasjem družbe.

8.2.3. Če je stranka predmet pogodbe pridobila z namenom nadaljnje prodaje, lahko stranka predmet pogodbe proda tretji osebi le z izrecnim pisnim soglasjem družbe (podaljšan pridržek lastninske pravice). Določila splošnih pogojev poslovanja se v primeru nadaljnje prodaje, smiselno uporabljajo tudi za kupca. V primeru soglasja družbe za nadaljnjo prodajo, odstopa stranka družbi ob podpisu pogodbe vse prihodnje pravice, ki bi jih imela stranka iz tega naslova nasproti kupcu, vključno s pravico, da lahko družba sama neposredno uveljavlja izterjavo nasproti kupcu v primeru, da stranka ne bi izpolnjevala svojih pogodbenih obveznosti, ali če bi se poslabšalo premoženjsko stanje stranke, ali če bi stranka bila plačilno nesposobna. V vseh teh primerih je stranka, na poziv družbe dolžna družbi izročiti celotno dokumentacijo, potrebno za uveljavljanje pravic iz pravnega razmerja med stranko in kupcem predmeta pogodbe.

8.2.4. V primeru, da družba uveljavlja pridržek lastninske pravice in predmet pogodbe prevzame nazaj, to še ne pomeni, da je s tem odstopila od pogodbe, razen če je bilo to izrecno v pisni obliki sporočeno stranki od prevzemu predmeta pogodbe nazaj.

8.2.5. Stranka je dolžna s predmetom pogodbe ravnati kot dober gospodar ter skrbeti, da se spoštujejo proizvajalčeva oziroma dobaviteljeva navodila za uporabo in vzdrževanje predmeta pogodbe. Stranka je dolžna družbo obvestiti o morebitnih popravilih, opravljenih inšpekcijah, o morebitnih izvršilnih postopkih, ki tečejo proti stranki ter o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivala na pravice družbe iz naslova pridržka lastninske pravice.

8.2.6. S predmetom pogodbe je treba ravnati v okviru pogodbenega namena uporabe obzirno in ga vedno vzdrževati v stanju za obratovanje, kot je to navedeno v tehnični dokumentaciji proizvajalca. Stranka se zavezuje, da bo pravočasno opravila redni servisni pregled in tekoči servis predmeta pogodbe pri pooblaščenem serviserju, da bo družbo o tem obvestila in na njeno zahtevo tudi družbi predložila vso relevantno dokumentacijo.

8.2.7. Nujna popravila okvar ali zamenjavo delov ter tudi drobna popravila, ki jih je povzročila normalna uporaba predmeta pogodbe, lahko stranka opravi le pri pooblaščenem serviserju in z uporabo originalnih rezervnih delov. O popravilih in zamenjavi delov mora stranka nemudoma obvestiti družbo, sicer odgovarja družbi za morebitno škodo.

8.2.8. Stranka lahko spreminja, predela ali kako drugače posega v predmet pogodbe samo s poprejšnjim pisnim soglasjem družbe. V primeru kršitve odgovarja stranka družbi solidarno s tretjo osebo za nastalo škodo. Stranka je dolžna družbo takoj pisno obvestiti o vsaki napaki, okvari ali sumu napake na predmetu pogodbe ter takoj prenehati uporabljati predmet pogodbe oz. preprečiti uporabo tretjim osebam. Stranka lahko predmet pogodbe, kljub temu da je bila ugotovljena napaka ali sum napake naprej uporablja le s pisnim soglasjem družbe, sicer odgovarja za nastalo škodo.

8.2.9. Stranka je dolžna ob morebitni okvari predmeta pogodbe ali predračuna obvestiti družbo v roku najkasneje 24 od pojava okvare.

8.2.10. Družba ne odgovarja za škodo, ki bi nastala stranki in tretjim osebam zaradi opustitve dolžnega vzdrževanja. Prav tako družba ne odgovarja za škodo, povzročeno stranki ali tretjim osebam zaradi nespoštovanja omejitev in predpisov oziroma nespoštovanja, ki ga povzročijo drugi uporabniki predmeta pogodbe, ki jih za uporabo pooblastila stranka oz. za katere odgovarja stranka.

8.2.11.Stranka je dolžna sama in na lastne stroške uporabiti vse nujne ukrepe ter vsa pravna sredstva, da zagotovi neovirano lastninsko pravico družbi v primeru kakršnegakoli poskusa ali posega tretjih oseb v posest ali lastninsko pravico predmeta pogodbe, vključno z morebitnim poskusom posega državnih organov na podlagi sklepa o izvršbi, rubežu, zasegu za zavarovanje, ne da bi čakal na ukrepe družbe, ter o tem takoj pisno obvestiti družbo.

8.2.12. V primeru kraje oziroma nezakonitega odvzema predmeta pogodbe s strani tretjih oseb je stranka dolžna to takoj pisno prijaviti policiji in zavarovalnici, pri kateri je zavarovan predmet pogodbe. V primeru poskusa posega ali izpeljanega posega tretjih oseb v posest ali lastninsko pravico predmeta pogodbe, tudi če so to državni organi (npr. v primeru poskusa rubeža ali

izvršbe), je stranka dolžna izrecno pisno opozoriti te osebe, da je lastnik predmeta pogodbe na podlagi pridržka lastninske pravice družba, sama pa je le zakoniti posestnik.

8.2.13. Stranka s sklenitvijo pogodbe družbi ob predhoni pisni najavi omogoča nadzor predmeta pogodbe.

8.2.14. Stranka na lastne stroške vzdržuje predmet pogodbe ter opravlja servisne storitve, ki so posledica morebitnih funkcionalnih okvar ter normalne uporabe predmeta pogodbe.

8.2.15. Družba lahko takoj enostransko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo predmeta pogodbe, še zlasti v naslednjih primerih:

  • če stranka preneha plačevati dogovorjene obroke oz. zamudi s plačilom obroka za več kot 14 dni;
  • če je stranka prezadolžena, plačilno nesposobna ali je kako drugače v težkem finančnem stanju;
  • če predmet pogodbe uporablja nepooblaščena oseba;
  • če stranka predmet pogodbe ne uporablja v skladu s sklenjeno pogodbo ali pogoji poslovanja družbe ali če kako drugače stranka, kljub opominom družbe, krši določila sklenjene pogodbe ali pogojev poslovanja;
  • če stranka družbi oz. pooblašceni osebi družbe ne dovoli ali ne omogoči pregleda predmeta pogodbe.

V vseh navedenih primerih je stranka dolžna plačati dogovorjene obroke do prenehanja pogodbe. V primeru odpovedi pogodbe stranka izrecno privoli in soglaša, da lahko družba predmet pogodbe ali predračuna odvzame. Stranka se v slednjem primeru izrecno odpoveduje zahtevku zaradi motenja posesti, če s svojim ravnanjem onemogoča odvzem vozila, prav tako se odpoveduje vsem odškodninskim zahtevkom zaradi odstopa od pogodbe. Stroške, ki se pri tem pojavijo je dolžna izključno poravnati stranka.

8.2.16 Stranka izrecno soglaša, da svojih pravic iz naslova sklenjene pogodbe brez pisnega soglasja družbe, ne bo odstopila tretji osebi. Vsak takšen odstop brez pisnega soglasja družbe nima nobenih pravnih učinkov in stranka odgovarja za vso škodo, ki bi zaradi tega nastala družbi.

 

9. Odgovornost za stvarne napake

9.1. Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je imel predmet pogodbe takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali naključnega poškodovanja predmeta pogodbe prešla na stranko. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

9.2. Družba ne odgovarja za stvarne napake, ki so bile ob sklenitvi pogodbe stranki znane ali ji niso mogle ostati neznane.

9.3. Stranka je dolžna ob prevzemu predmet pogodbe takoj pregledati. Stranka prevzame predmet pogodbe s podpisom zapisnika o prevzemu. En izvod zapisnika prejme stranka, dva izvoda pa družba.

9.4. Stranka lahko uveljavlja zahtevke iz naslova stvarnih napak le v primeru, da je družbo nemudoma pisno obvestila o napakah. V obvestilu o napaki mora stranka natančno opisati napako in povabiti družbo, da predmet dobave pregleda. Če stranka navedenih pogojev ne izpolni izgubi vse pravice iz naslova odgovornosti družbe za stvarne napake.

9.5. Če je stranka pravočasno in pravilno obvestila družbo o napaki, stranka soglaša s tem, da družba primarno poskuša napako na predmetu pogodbe ali predračuna v primernem roku odpraviti. Stranka je dolžna storiti vse kar je v njeni moči, da družbi olajša, da izpolni obveznosti iz naslova odgovornosti za stvarne napake.

9.6. Če napake ne bo mogoče v primernem roku odpraviti ali bi s tem nastali nesorazmerni stroški, ima družba pravico, da stranki v primernem dodatnem roku izroči nov predmet pogodbe ali predračuna brez napak. Stranka v tem primeru nima pravice do odškodnine.

9.7. Če napake družba ne bo mogla odpraviti v primernem roku in če družba stranki ne bo izročila nov predmet pogodbe ali predračuna brez napak, ima stranka pravico, da zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali da odstopi od pogodbe. V primeru, da stranka odstopi od pogodbe, ne more zahtevati povrnitev škode in nadomestila za uporabo, razen če je bila napaka družbi ob sklenitvi pogodbe znana.

9.8. Stroške, ki nastanejo v zvezi z odgovornostjo družbe za stvarne napake nosi družba.

9.9 Družba ne odgovarja za stvarne napake, ki so nastale kot posledica neprimerne ali nestrokovne uporabe stranke ali tretje osebe za katero stranka odgovarja, še posebej pa družba ne odgovarja, če je napaka nastala zaradi preobremenitve, nepravilne montaže s strani stranke ali tretje osebe za katero stranka odgovarja, neopravljenega vzdrževanja oz. vzdrževanja, ki ne ustreza predpisom in navodilom družbe, neoriginalnih rezervnih delov, neprimernih vplivov okolja v katerem se je nahajal predmet pogodbe ali predračuna in podobno. Družba prav tako ne odgovarja, če je stranka ali tretja oseba brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja na predmetu pogodbe ali predračuna opravljala kakršnekoli posege, ki bi lahko povzročili stvarno napako. V primeru, da so bili takšni posegi opravljeni, je dokazno breme, da zaradi njih ni prišlo do stvarne napake na strani stranke.

9.10 Opisi predmeta pogodbe v katalogih, reklamah in druge podobne tiskovine ter izjave družbe nimajo narave garancije.

 

10. Odgovornost za pravne napake

10.1 Družba jamči, da na predmetu pogodbe ali predračumna, nima tretja oseba lastninske pravice, avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke.

10.2. Če se po sklenitvi pogodbe pokaže, da si tretja oseba lasti kakšno pravico na predmetu pogodbe, mora stranka o tem pisno obvestiti družbo in zahtevati od družbe, da ji izroči drugo stvar brez pravne napake.

10.3. Če družba ne ravna v skladu z zahtevo stranke in je bil stranki predmet pogodbe ali predračuna odvzet, je pogodba razdrta po samem zakonu. V tem primeru lahko stranka uveljavlja povrnitev škode, po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

10.4. Če je bila lastninska pravica stranke zmanjšana ali omejena, lahko stranka odstopi od pogodbe ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine, in sicer najkasneje v 30 dneh od takrat, ko je bila pravica zmanjšana ali omejena.

10.5. Če se stranka glede predmeta pogodbe spusti v spor s tretjo osebo, ne da bi o tem obvestila družbo in je spor izgubila, se stranka ne more več sklicevati na odgovornost družbe za stvarne napake. Prav tako v tem primeru ne more nasproti družbi uveljavljati nobenih odškodninskih zahtevkov.

 

11. Reševanje sporov

11.1. Morebitne spore, ki bi izhajali iz medsebojnih dogovorov, bosta stranki poskušali reševati sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov krajevno pristojno sodišce v Mariboru.

11.2. Za reševanje sporov se uporablja slovensko materialno pravo.

 

Splošni pogoji poslovanja družbe MCA PRO d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor veljavni od 01.10.2009 

MCA PRO d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor, ID za DDV: SI13877232,Matična številka: 1913352000, Registrirano pri okrožnem sodišču v Mariboru, Osnovni kapital: 8.763,00 EUR.

 

T: +386 2 330 14 00
F: +386 2 330 14 20
http://www.mcapro.si
Email:  info@mca.si